REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W TRZCIANCE

 

Podstawa prawna; ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.]

 

I.                   Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1.      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje;

a)      określenie liczby miejsc rekrutacyjnych w przedszkolu,

b)     ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny,

c)      przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,

d)     ogłoszenie wyników rekrutacji w przedszkolu na nowy rok szkolny.

2.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

II.                Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Trzcianka.
  2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć również dzieci, które ukończyły 2, 5 roku życia.
  3. Dzieci aktualnie korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w przedszkolu na dany rok szkolny na podstawie złożonej przez rodzica / prawnego opiekuna deklaracji o kontynuowaniu edukacji dziecka.
  4. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być składany maksymalnie do trzech placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzcianka.
  5. Dziecko w wieku 6 i 5 lat jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
  6. Liczba oddziałów określona w arkuszu organizacyjnym przedszkola jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiednio zmniejszeniu.
  7. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.
  8. Do przedszkola przyjmowane są dzieci spoza gminy tylko w przypadku posiadanych wolnych miejsc po zakończonym II etapie rekrutacji.

 

 

 

§ 3

1.      Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie ustalonym przez organ prowadzący przedszkole;

a)      przyjęcie do przedszkola odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka wypełnionego wniosku.

b)     złożenie przez rodziców / prawnych opiekunów podpisanego wniosku jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny. Umowę rodzice / prawni opiekunowie podpisują z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

2.      Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.      Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci  do przedszkola w ciągu roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

§ 4

1.      W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane jest;

Lp.

Kryteria główne – I etap rekrutacji

Punkty

1.       

Wielodzietność rodziny kandydata*

40

2.       

Niepełnosprawność kandydata

40

3.       

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40

4.       

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40

5.       

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40

6.       

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

40

7.       

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40

 

Kryteria dodatkowe - II etap rekrutacji

 

1.       

Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców / prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

5

2.       

Dziecko, którego obydwoje rodzice / prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

3.       

Dziecko, którego rodzice zadeklarują pobyt w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie

10

4.       

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w nowym roku szkolny edukację w przedszkolu pierwszego wyboru

5

5.       

 

 

Dziecko, które w okresie poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do oddziału żłobkowego i do końca roku kalendarzowego, w którym prowadzony jest nabór ukończy 3 lata

10

 

 

 

Kryteria główne – zgodne ze ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. [ Dz. U. z 2014r Nr 3, poz 7].

Kryteria dodatkowe – obowiązujące w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzcianka.

*Pod pojęciem wielodzietność rodziny rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

**Pod pojęciem samotne wychowanie dziecka w rodzinie rozumie się wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji rzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z rodzicem.

 

III. Dokumenty dotyczące rekrutacji

§ 5

1.      Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to;

a)      wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (załącznik nr 2),

b)     deklaracja kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu(załącznik nr 3),

c)      dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów, odpowiednio: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 4), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (załącznik nr 5) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą, oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 6), pisemne potwierdzenie woli korzystania dziecka z usług przedszkola(załącznik nr 7).

§ 6

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

2.       Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności;

a)      sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenie dziecka. PESEL, miejsce zamieszkania dziecka, pracę rodziców, telefony kontaktowe, czytelność zapisów we wniosku.

b)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc,

d)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3.      W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dziecko po zakończonym II etapie rekrutacji, o przyjęciu decyduje data złożenia wniosku oraz godzina.

 

§ 7

1.      Wynikami przeprowadzonej rekrutacji są;

a)      sporządzona lista dzieci przyjętych do przedszkola w kolejności alfabetycznej,

b)      sporządzona lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola w kolejności alfabetycznej,

c)      informacja o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia.  

 

IV.  Zadania dyrektora przedszkola

§ 8

1.      Wykonanie czynności przygotowawczych do rozpoczęcia rekrutacji;

a)      wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji,

b)      podanie do publicznej wiadomości regulaminu rekrutacji,

c)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

d)     powołanie komisji rekrutacyjnej.

 

V.     Procedura odwoławcza

§ 9

1.      Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia.

2.      Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      Rodzic może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VI.             Przepisy końcowe

§ 10

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 15 lutego 2014r.

2.    Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki, przedszkola www.przedszkole1.trzcianka.com.pl/ bądź biuletynu informacji publicznej www.bip.trzcianka.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance                            

 

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

1.      14 luty 2014r. - ogłoszenie rekrutacji.

2.      14-28 luty 2014r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowanie przedszkolnego w przedszkolu.

3.      3-31 marca 2014r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

4.      9 kwietnia 2014r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5.      11 kwietnia 2014r. godz. 1500 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6.      14-18 kwietnia 2014r. – pisemne potwierdzenie woli korzystania dziecka z usług przedszkola.

7.      9- 13 czerwca 2014r. – podpisywanie umów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance                            

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W TRZCIANCE

 NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Wypełniony pismem drukowanym formularz należy złożyć do 31 marca br.

 

Data złożenia formularza:

(wypełnia przedszkole) 

 

 

Godzina złożenia formularza:

(wypełnia przedszkole) 

 

 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA

Imiona *

 

Nazwisko*

 

PESEL*

 

Data urodzenia*

                  

Miejsce urodzenia*

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Gmina*

 

Miejscowość*

 

Kod pocztowy*

 

Ulica*

 

Nr domu*

 

Nr mieszkania*

 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA     (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Gmina*

 

Miejscowość*

 

Kod pocztowy*

 

Ulica*

 

Nr domu*

 

Nr mieszkania*

 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( wypełniają rodzice dzieci 5-6 letnich)

Nazwa szkoły*

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

(proszę zakreślić odpowiedź)

TAK

NIE

Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

(proszę zakreślić odpowiedź)

TAK

NIE

Dziecko posiada opinie o potrzebie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

(proszę zakreślić odpowiedź)

TAK

NIE

Dodatkowe ważne informacje o dziecku (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie, przyjmowane leki)

 

 

 

ZADEKLAROWANY PRZEZ RODZICA POBYT DZIECKA W PLACÓWCE

Godziny pobytu*

od godz.

do godz.

 

WYBRANE PLACÓWKI REKRUTACYJNE (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji)

Lp.

Nazwa i adres przedszkola*

1.      

 

2.      

 

3.      

 

 

DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię*

 

Imię*

 

Nazwisko*

 

Nazwisko*

 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA

Gmina*

 

Gmina*

 

Miejscowość*

 

Miejscowość*

 

Ulica*

 

Ulica*

 

Nr domu/mieszkania*

 

Nr domu/mieszkania*

 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA

Telefon*

 

Telefon*

 

Adres e- mail

 

Adres e- mail

 

* oznaczone pola wymagane

KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnianych kryteriach proszę postawić znak „X”)

 

KRYTERIA PODSTAWOWE (UoSO art.20c)

WYMAGANE DOKUMENTY

LICZBA PUNKTÓW

X

1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie

40

 

2.  

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie

40

 

3.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie

40

 

4.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie

40

 

5.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie

40

 

6.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

oświadczenie, wyrok sądu lub akt zgonu

40

 

7.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument pieczy zastępczej

40

 

KRYTERIA DODATKOWE

 

WYMAGANE DOKUMENTY

LICZBA PUNKTÓW

X

1.       

Status zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

oświadczenie

 

10

 

Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

oświadczenie

 

5

 

2.         

Dziecko, którego rodzice deklarują jego pobyt w placówce powyżej 8 godzin

x

10

 

3.         

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2014/2015 edukację w przedszkolu pierwszego wyboru

oświadczenie

 

5

 

4.         

Dziecko, które w okresie poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do oddziału żłobkowego i do końca roku kalendarzowego, w którym prowadzony jest nabór ukończy 3 lata

x

10

 

INFORMACJE DODATKOWE O PLACÓWCE

Przedszkole czynne jest od 630 do 1600

Wszystkie oddziały z wyżywieniem: śniadanie: 820, obiad: 1130, podwieczorek: 1345 wyjątek - oddział dzieci 3-letnich 1410

Podstawa programowa realizowana jest od 700 do 1200 bezpłatnie

Czas od 630 do 700 i od 1200 do 1600 to czas płatny – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

OŚWIADCZENIE

1.      Zobowiązuję się w okresie od 14 kwietnia 2014r. od godz. 900 do 18 kwietnia 2014 r. do godz. 1400 pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy przyjęcia do przedszkola.

2.       Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że informacje przedłożone w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym.

3.       Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby przedszkola zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

4.       Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w przedszkolu pierwszego wyboru, na liście dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do przedszkola lub liście dzieci nieprzyjętych.

 

Trzcianka, dnia   .................                   .................................................................

                                                               (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dn.  ...... 04.2014r.

   Zakwalifikowała ww. dziecko do Przedszkola na rok szkolny 2014/2015. Otrzymana liczba punktów ……………………

   Nie zakwalifikowała dziecka z powodu .................................................................Otrzymana liczba punktów……………..

 

..............................................................................................................................

(podpis przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej)

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance                            

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI DZIECKA

W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W TRZCIANCE

 

Wypełniony pismem drukowanym formularz należy złożyć do 28 lutego br.

 

Deklaruję, że moje dziecko w roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuować edukację przedszkolną w Gminnym Przedszkolu nr 1 w Trzciance

I.     DANE OSOBOWE DZIECKA

Dane identyfikacyjne dziecka

Imiona

1.                                                                           2.

Nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data urodzenia:

( w formacie dd.mm.rrrr)

 

Miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy:

           

Miejscowość

 

Ulica:

 

Nr domu:

 

Nr mieszkania:

 

                                                                        Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy:

       

Miejscowość

 

Ulica:

 

Nr domu:

 

Nr mieszkania:

 

Obwód szkoły podstawowej:

 

II.  POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

 

     Deklaruję kontynuację czasu pobytu dziecka w przedszkolu tj. od godz. …… do godz. …….*

     Wydłużam zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu tj. od godz. …… do godz. …….*

* właściwe zaznaczyć i wypełnić

 

III.   DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Dane

Matki / opiekunki prawnej

Ojca / opiekuna prawnego

Imię, nazwisko

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

Miejsce zatrudnienia : nazwa i adres zakładu pracy / telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres e-mail:

 

 

 

 

 

IV.    DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE:

 

1.      Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że informacje przedłożone w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym.

 

2.      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby przedszkola zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 

Trzcianka, dnia   .................                   .................................................................

                                                                       (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

DECYZJA DYREKTORA PLACÓWKI

 

W dniu …..04. 2014 r. w/w dziecku przedłużam pobyt w Gminnym Przedszkolu nr 1 w Trzciance na rok szkolny  2014/2015

 

 

............................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance                             

 

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE RODZINY WIELODZIETNEJ

 

Ja .................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)

 

Ja .........................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

 

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do przedszkola jest członkiem rodziny wielodzietnej *

 

.................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

 

 

.....................................................                                                     ……………………………………….

  (podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                      (podpis ojca lub opiekuna prawnego)

 

 

* Na potrzeby rekrutacji za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub więcej dzieci

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance                             

 

OŚWIADCZENIE

DOTYCZACE SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego   …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka*

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………………

PESEL………………………………………………………………………………………………………….

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

                                                                        ………………………………………………….                                                                                            

                                                                                                                   (data i podpis osoby składającej oświadczenie)

 

*za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance                             

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Ja niżej podpisany/podpisana, dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pracę/o dzieło/ zlecenia *

 

                    Matka / opiekunka prawna

                         Ojciec/ opiekun prawny

Imię i

nazwisko

 

Imię i

nazwisko

 

Nazwa zakładu

pracy

 

 

 

Nazwa zakładu pracy

 

 

Adres zakładu

pracy

 

 

 

Adres zakładu

pracy

 

Telefon zakładu pracy

 

 

Telefon zakładu pracy

 

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania danych u mojego pracodawcy.

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 

……………………………………………                                                      ……………………………………………

(data i podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                 ( data i podpis ojca lub opiekuna prawnego)  

 

*odpowiednie należy podkreślić

 

 

            Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance                            

 

POTWIERDZENIE

WOLI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA

           

Ja…………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko matki/ojca/ opiekuna prawnego)

 

oświadczam, że dziecko ………………………………………… ur. ………………………………. będzie korzystało

                                                     (imię i nazwisko dziecka)

 

z usług Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzciance od dnia 01.09.2014r.

 

 

Trzcianka, dnia ……………                                               ………………………………………………

                                                                                           ( czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)